Testimonials 
Delay is preferable to error.
— Thomas Jefferson